021-2936.5222

SOLIDWORKS Professional

มีเครื่องมือเพิ่มเติม SOLIDWORKS Standard จึงสามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มั่นใจในความแม่นยำ และสามารถช่วยคุณในการสื่อสารได้

SOLIDWORKS Professional มีเครื่องมือเพิ่มเติม SOLIDWORKS Standard จึงสามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มั่นใจในความแม่นยำ และสามารถช่วยคุณในการสื่อสารได้  เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการสื่อสารให้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้

•    Libraries ของชิ้นงานมาตรฐาน
•    Costing ช่วยในการประมาณราคา
•    Utilities ช่วยในการค้นหาข้อผิดพลากในการออกแบบ
•    Photoview 360 ช่วยในการสร้างภาพเสมือนจริง
•    e-Drawing professional ช่วยในการดูภาพชิ้นงาน โดยสามารถดูภาพชิ้นงาน โดยที่มีหรือไม่มีโปรแกรม SOLIDWORKS ก็ได้ และสามารถทำการ mark up เขียนหมายเหตุ ต่าง ๆ พร้อมทั้งดูภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบได้

นอกจากนี้ SOLIDWORKS Professional ช่วยให้คุณสามารถจัดการและควบคุมระบบ CAD ไฟล์ได้

SOLIDWORKS Professional ประกอบด้วย

Related Product