021-2936.5222

SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation คือ ซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแรงทางวิศวกรรมของชิ้นงาน (Part or Assembly) ของเครื่องจักร หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ถูกออกแบบมาด้วย 3D CAD เพื่อช่วยในการประเมินคุณภาพของชิ้นงาน ช่วยปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน และสร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งในชุดของ SOLIDWORKS Simulation นี้ คุณสามารถกำหนดสภาวะต่างๆ และแรงกระทำต่างๆ ในการทดสอบชิ้นงาน จึงทำให้ประเมินคุณภาพสินค้าก่อนการผลิตจริงได้ โดยสามารถกำหนดค่าสภาวะต่างๆ ที่ต้องการทดสอบได้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จึงทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดของแบบ ก่อนการนำมาผลิตจริงได้ จึงช่วยให้ท่านผลิตภัณฑ์ของท่าน มีคุณภาพ และสามารลดต้นทุนในการผลิตได้.

SOLIDWORKS Simulation Premium(Finite Element Analysis)

คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชิ้นงาน เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยซอฟต์แวร์ 3D CAD เพื่อดูความแข็งแรง คุณภาพ การทำงานของผลิตภัณฑ์

1.สามารถวิเคราะห์ชิ้นงานที่ซ้อนทับของวัสดุหลายชนิดได้ (Composite Material)
2.สามารถวิเคราะห์ความเสียหายเนื่องจากการเคลื่อนที่หรือการสั่น (Dynamics)
3.สามารถวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นงานพลาสติก, ยาง หรือโลหะที่มีการเสียรูปมาก ๆ (Nonlinear)ได้
4. สามารถประเมินอายุการใช้งานของชิ้นงานเนื่องจากการสั่นได้ (Fatigue)

SOLIDWORKS Simulation Professional(Finite Element Analysis)

คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชิ้นงาน เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยซอฟต์แวร์ 3D CAD เพื่อดูความแข็งแรง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ SOLIDWORKS Simulation Professional สามารถช่วยวิเคราะห์คุณภาพได้ดังนี้

1. การทดสอบการตกและผลกระทบที่มีต่อชิ้นงาน (Drop Test and Impact)
2. การออกแบบที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Design Optimization)
3. การถ่ายเทความร้อนระบายความร้อน (Thermal Heat Transfer)
4. ความเครียดที่เกิดจากความร้อน (Thermal Stress)
5. การประเมินความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency)
6. การโก่งตัว (Buckling)
7. การออกแบบถังความดัน (Pressure Vessel Design)
8. การทดสอบการทำงานจริงของเครื่อง Automation โดยใช้เหตุการณ์และเซนเซอร์

SOLIDWORKS Simulation Standard(Finite Element Analysis)

คือซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชิ้นงาน เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยซอฟต์แวร์ 3D CAD เพื่อดูความแข็งแรง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์ชิ้นงานได้ดังนี้
1. Static Analysis วิเคราะห์เพื่อประเมินความปลอดภัยในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
2. Fatigue ประเมินหาอายุการใช้งานในกรณีรับแรงกระทำซ้ำ ๆ
3. Trend Tracker ประเมินค่า Stress, การเสียรูป และ น้ำหนักที่เปลี่ยนไป เมื่อมีการเปลี่ยน Design ใหม่
4. Motion Analysis เป็นการประเมินการทำงานของเครื่องจักรว่าสามารถทำงานจริงได้หรือไม่ ต้องใช้เสปคมอเตอร์เท่าไหร่ และชิ้นงานจะเกิดความเสียหายหรือไม่เมื่อนำไปวิเคราะห์ต่อใน Static

SOLIDWORKS Flow Simulation (CFD)

คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การไหลของของไหล(CFD) ซึ่งมีความสามารถดังนี้

1. สามารถวิเคราะห์การไหลของของเหลวและก๊าซได้
2. สามารถวิเคราะห์ของไหลทั้งที่อัดตัวไม่ได้และอัดตัวได้
3. สามารถจำลองการไหลแบบภายในและภายนอกได้
4. สามารถจำลองการไหลได้ทั้งแบบ Statedy State และ Time dependent ได้
5. สามารถวิเคราะห์การไหลแบบ Laminar และ Turbulent ได้
6. สามารถวิเคราะห์ในช่วง Subsonic ,Transonic และ Supersonic ได้
7. สามารถวิเคราะห์การไหลแบบ non-Newtonian liquids ได้
8. สามารถกำหนดขนาดความขรุขระผิวของผนังได้
9. สามารถวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของไหลต่างชนิดกันได้
10. สามารถจำลองการไหลผ่านวัสดุรูพรุน (Porous Media) ได้
11. สามารถวิเคราะห์การไหลผ่านกังหันหรือใบพัดที่มีการหมุนได้
12. สามารถวิเคราะห์การนำความร้อนภายในก้อนชิ้นงาน(Conduction)ได้
13. สามารถวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนระหว่างก้อนชิ้นงานกับของไหล(Convection)ได้
14. สามารถวิเคราะห์การแผ่รังสีระหว่างก้อนชิ้นงาน(Radiation)ได้
15. สามารถวิเคราะห์หาความเหมาะสมของการวางตำแหน่งของชิ้นงาน ภายใต้เงื่อนไขที่เรากำหนดได้

SOLIDWORKS Authorized Reseller

SolidWorks_AuthorizedReseller

Knowledge Portal

Learning Material

เทคนิคการใช้งาน

เทคนิคการใช้งาน

รวมเทคนิคการใช้งานต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม SolidWorks Simulation

บทความน่าอ่าน

บทความน่าอ่าน

รวมบทความต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม SolidWorks Simulation

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โปรแกรม SolidWorks Simulation

รวมดาวน์โหลด

รวมดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ เอกสาร เกี่ยวกับโปรแกรม SolidWorks Simulation

เทคนิคการใช้งาน SolidWorks Simulation

[sb_slider_vc alias=”tips-tricks-simulation”]

Commercial Industries

[sb_slider_vc alias=”related_industry”]

ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เกี่ยวกับ SOLIDWORKS SIMULATION

[download-attachments]

Related Product

[sb_slider_vc alias=”related_simulation”]