Chat with us, powered by LiveChat
นิตยสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม ฉบับที่ 1 ปี 2016 ISSUE 01/2016 Read Download “SMART FACTORY” เล่มน้ีจะนำเสนอเครื่องมือ และแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ช่วงขาลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปรับตัว มีการนำเครื่องจักรมาใช้ทดแทนการใช้แรงงานคนมากขึ้นเพื่อ ลดค่าใช้จ่าย ในส่วนของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเกิดพังหรือเสียเดิมอาจเคยซื้อใหม่ แต่ด้วย [...]
นิตยสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม ฉบับที่ 2 ปี 2015 ISSUE 02/2015 Read Download “USER EXPERIENCE” "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, [...]
นิตยสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรม ฉบับที่ 1 ปี 2015 ISSUE 01/2015 Read Download “CONNECT” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed [...]