Chat with us, powered by LiveChat

       งานสัมมนาเพื่อการออกแบบที่เร็วกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ใช้งาน CAD ทุกท่าน ภายในงานท่านจะได้พบกับความสามารถของ Take Bom แบบขนาด A3 ได้ใน 1 นาที ด้วย CADprofi Plug in for AutoCAD

Read more

แอพพลิแคด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานอบรมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks และ SolidCAM กับการใช้เครื่องจักร CNC ให้กับคณะอาจารย์ น้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบ รวมถึงการใช้โปรแกรมที่ช่วยให้งานกัด (เครื่อง CNC) ใช้งานได้ง่าย สะดวก ประหยัดทั้งทุน และประหยัดทั้งเวลา สำหรับรุ่นที่

Read more

       บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ได้สนับสนุนเข้าร่วมจัดงานกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน “สถาปนิกอีสาน” เพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการด้านวัสดุก่อสร้าง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรมระหว่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “อีสานคักคัก (B/E/S/T)” ระหว่างวันที่ 3

Read more

         ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญที่สุดของโลก สินค้าเกษตร ยานยนต์ แฟชั่น และกลุ่มอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง อีกทั้งยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มีภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนหลายประเทศ การสร้างมูลค้าให้กับตัวสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษหน้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ของการสร้างมูลค่า ด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบของงอาเซียน ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงาน THAILAND INNOVATION AND DESIGN

Read more

       บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ทราบถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สื่อผสมสมัยใหม่ การพิมพ์ดิจิทัล เทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ และนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) งานได้ทำการจัดขึ้น 3 ครั้ง

Read more